Különös közzétételi lista

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Fevételi szabályzat

Felvételi tájékoztatónk 

 • Jogszabályi előírások:
 1. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50. §. (1) – (2) bekezdése;
 2. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről;

28/2015 (V.28.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete.

 • Iskolánk az Oktatási Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározza tanulmányi területeinek belső kódjait elektronikus formában és megküldi a Felvételi Központnak. Határidő: 2016. október 20.

Iskolánk tanulmányi területeinek kódjai:

 

0175 tagozatkód – Egészségügyi ágazati szakképzés- 5 osztály

0155 tagozatkód – Szociális ágazati szakképzés – 1 osztály

Szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó 4 évfolyamos képzés, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A 12. évfolyamot követően, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez vagy érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történik a felkészítés.

Intézményünk az érdeklődő általános iskolás tanulók és szüleik számára évente nyílt napot szervez, amelyen tájékoztatást nyújt az intézménybe való bekerülés lehetőségeiről, az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról és az igénybe vehető szolgáltatásokról. Az intézmény a nyílt nap időpontját, programját legkésőbb október 01-jéig nyilvánosságra hozza.

 • Iskolánk a felvételi tájékoztatóban meghatározza a felvételi eljárás rendjét és közzé teszi a közoktatás információs rendszerében. 

A felvételi eljárás rendje:

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból 50 %-ban, az általános iskolából hozott eredmények (7. év vége és 8. félév magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, biológia tantárgyak osztályzatai) pontjai alapján 25 %-ban számít a felvételi pontokba, valamint a szóbeli meghallgatás 25 %-ban kerül beszámításra.

(Központi írásbeli eredménye (max. 50 pont) 80 – 100 = 50 pont; 60 – 79   = 40 pont; 40 – 59   = 30 pont; 20 – 39   = 20 pont; - 19   = 10 pont;

Hozott pontok (max. 25 pont) 4,75 – 5,00 = 25 pont; 4,25 – 4,75 = 20 pont; 3,75 – 4,25 = 15 pont; 3,25 – 3,75 = 10 pont; 2,75 – 3,25 = 5 pont;  - 2,75 = 0 pont; Elbeszélgetés (max. 25 pont) Összesen: 100 pont)

A szóbeli elbeszélgetés az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott követelményekre épülő témakörei és kérdései alapján, két fő pedagógusból álló bizottság előtt történik. Amennyiben a szóbeli elbeszélgetésen alapos indok miatt nem tud részt venni a tanuló, számukra pót szóbeli elbeszélgetési időpont kerül kijelölésre. A szóbeli elbeszélgetés nyilvános, amelyet az iskola honlapján is kihirdetünk.

A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik. Az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolását az iskola a következő elvek szerint végzi:

 1. Aki a központi írásbeli felvételin több pontot szerzett
 2. Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
 3. Lakóhelye vagy tartózkodási helye Miskolc
 4. Akinek testvére iskolánk tanulója (volt)

A felvételi eljárás során intézményünk egészségügyi alkalmassági vizsgálatot tart.

Alaptevékenységünk közé tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók (szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral- küzdő) nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása.

Házirendünk tartalmazza a különleges gondoskodáshoz való jogot. A sajátos nevelési igényű tanuló a tanulmányaival összefüggő mentesítési kérelmét az igazgatónak címezve az osztályfőnöknek adja le. A kérelmeket minden tanév szeptember 15-ig kell leadni. A kérelem elbírálásáról a szülőt 30 napon belül írásban tájékoztatni kell.

Az SNI-s diákok számára hetente fejlesztő foglalkozást biztosítunk szakember közreműködésével.

A beilleszkedésében, illetve tanulásában nehezített diákokkal korrepetálás keretében foglalkoznak szaktanáraink.

Speciális értékelési szabályok az írásbeli felvételi vizsgán és a felvételi jelentkezéskor az SNI-s tanulók részére:

A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapján kérjük jelölni, ha a tanuló részére kedvezményt kérnek a feladatlapok megírásával kapcsolatban. A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a szakértői bizottság szakvéleményének másolatát, valamint a szülő konkrét mentességre vonatkozó kérelmét.

Kedvezményként adható:

- Időhosszabbítás (tantárgyanként max. 30 perc)

- Segédeszköz használat (pl. számológép)

- Az írásbeli dolgozat egy részének értékelése alóli felmentés

(pl. helyesírás értékelése alóli felmentés)

A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni!

A felvételi jelentkezési laphoz is kérjük, csatolják a mentességi kérelmet, és az azt alátámasztó szakértői vélemény fénymásolatát.

 • A 8. osztályos tanulók központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül intézményünkbe jelentkezhetnek. A felvételi kérelem a központilag kiadott, a Hivatal által az általános iskolának megküldött jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot a tanuló általános iskolája küldi meg intézményünknek.
 • Intézményünk, mint egységes írásbeli vizsgát szervező intézmény  jelzi a Hivatalnak a beérkezett írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényt.
 • A központi írásbeli vizsga eredményéről közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat az intézmény, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadja! Az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg!

Az iskola biztosítja az írásbeli dolgozatok 8 munkanapon belüli megtekintését 8-16 óra időtartamig, valamint lehetőséget biztosít a dolgozatok fénymásolására is. Továbbá a megtekintés napján a szülők észrevételt tehetnek a javítással kapcsolatosan, mellyel kérhetik a dolgozatok újrajavításának lehetőségét.

 •  az iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

A nyilvánosságra hozatal során a jelentkező személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő is hozzájárult. A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (pl. jelige) felhasználásával tegyük közzé az elért eredményeket. A jelentkezési lap aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy az elért eredményeket a jelentkező személyes adataival hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy az tartalmazza az e tényre történő figyelmeztetést, továbbá azt a tájékoztatást, hogy az elért eredmények a jelentkező által megadott egyéni adattal is nyilvánosságra hozhatók. Ha a jelentkező egyéni adat alkalmazását kéri, nyilatkozatát és az egyéni adatát a jelentkezési lapra kell ráírnia. Ha az egyéni adat a jelentkezési lapra nem lett rávezetve, az legkésőbb a felvételi eljárás befejezésének napjáig az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt személynek átadható.

 

Baranyiné Jászfalvi Marianna

   intézmény-vezető

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig