Print this page

Általános ápoló

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 01

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 • Az általános ápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani és klinikumi ismeretekkel rendelkezik.
 • Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál.
 • Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően.
 • Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. - Részt vesz a betegoktatásban és a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában.
 • Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban.
 • Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi szabályozások betartásával végzi.
 • Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, továbbképzéseken.
 • Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít.
 • Munkája során részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre szabott ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási feladatokat végez.
 • Megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait.
 • Pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának. Képes felnőtt, csecsemő és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

- Alapfokú iskolai végzettség 6 éves képzés esetén

- Érettségi vizsga 3 éves képzés esetén

- OKJ 54 723 02 gyakorló ápoló és OKJ 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló végzettség 1 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények

- Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

- Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

A 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet melléklete tartalmazza az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozásokat.

A szakmai olvasott és hallott szöveg megértése, jó memória, jó kommunikációs készség (szóban, írásban), jó kooperációs/együttműködési készség, képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, jó szervezőkészség, képesség, komplex jelzésrendszerek értelmezése, kreativitás, precizitás, lényeglátás, döntésképesség, alkalmasság az önálló munkára és a team munkára egyaránt, stressztűrő képesség, jó állóképesség, izomerő, higiénés szemlélet, külső és belső rendezettség. A pszichikai alkalmassági vizsgálatok a célnak megfelelően kiterjednek: a pszichés egyensúly meglétére, a devianciák hiányára, az intellektuális képességek meglétére, a figyelmi képességek megfelelőségére, a személyiségi sajátosságok megfelelőségére, a pályamotiváció megfelelőségére. Vizsgálandó személyiségjegyek: önismeret, önkontroll, szabálytudat, felelősségtudat, empátia, együttműködés.

Kizáró feltételek: Bármilyen krónikus pszichiátriai betegség vagy veleszületett ártalom (idegfejlődési zavar), együttműködés hiánya, beilleszkedési zavarok, agresszív magatartás, hangulatzavarok, közönyösség, az érdeklődés hiánya, orvosi értelemben vett abúzus (gyógyszer, kábítószer, alkohol, egyéb tudatmódosító szerek, eljárások), kommunikációs zavarok.

A duális szakképzés keretében szervezett Általános ápoló képzés megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelvében megfogalmazott követelményeknek.

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_eu_altalanos_apolopdf-1601455868609.pdf

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_egeszsegugy_altalanos_apolo_2020pdf-1599125896346.pdf