- reset +

 

OM: 038016
3529 Miskolc,
Szigethy Mihály u. 8.
Tel:(46)555-376,508-095,
507-981(gazdasági) Fax: 507-980

Részletes elérhetőség

Ferenczi QR kód

 

Ferenczi a Weben

Facebook Twitter RSS Feed 
Címlap Információk Különös közzétételi lista Felvételi szabályzat a 2015/2016-s tanévre

Felvételi szabályzat a 2015/2016-s tanévre

A Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

Felvételi Szabályzata

a 2015/2016. tanévre

OM: 038016

1.)    Jogszabályi előírások:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50. §. (1) – (2) bekezdése;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről 27. § (1) – (2) – (3) bekezdése;

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben az adott tanév rendjéről szóló utasítás.

 

2.)    Iskolánk az Oktatási Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározza tanulmányi területeinek belső kódjait elektronikus formában és megküldi a Felvételi Központnak. Határidő: 2014. október 15.

 

Iskolánk tanulmányi területeinek kódjai:

11 tagozatkód – Egészségügyi ágazati szakképzés- 5 osztály

 

Szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó 4 évfolyamos képzés, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A 12. évfolyamot követően, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez vagy érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történik a felkészítés.

 

Intézményünk az érdeklődő általános iskolás tanulók és szüleik számára évente nyílt napot szervez, amelyen tájékoztatást nyújt az intézménybe való bekerülés lehetőségeiről, az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról és az igénybe vehető szolgáltatásokról. Az intézmény a nyílt nap időpontját, programját legkésőbb október 01-jéig nyilvánosságra hozza.

 

3.)    Iskolánk a felvételi tájékoztatóban meghatározza a felvételi eljárás rendjét és közzé teszi a közoktatás információs rendszerében. Határidő: 2014. október 31.

 

 

A felvételi eljárás rendje:

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból 50 %-ban, az általános iskolából hozott eredmények (7. év vége és 8. félév magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, biológia tantárgyak osztályzatai) pontjai alapján 25 %-ban számít a felvételi pontokba, valamint a szóbeli meghallgatás 25 %-ban kerül beszámításra.

(Központi írásbeli eredménye (max. 50 pont) 80 – 100 = 50 pont; 60 – 79   = 40 pont; 40 – 59   = 30 pont; 20 – 39   = 20 pont; - 19   = 10 pont;

Hozott pontok (max. 25 pont) 4,75 – 5,00 = 25 pont; 4,25 – 4,75 = 20 pont; 3,75 – 4,25 = 15 pont; 3,25 – 3,75 = 10 pont; 2,75 – 3,25 = 5 pont;  - 2,75 = 0 pont; Elbeszélgetés (max. 25 pont) Összesen: 100 pont)

 

A szóbeli elbeszélgetés az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott követelményekre épülő témakörei és kérdései alapján, két fő pedagógusból álló bizottság előtt történik. Amennyiben a szóbeli elbeszélgetésen alapos indok miatt nem tud részt venni a tanuló, számukra pót szóbeli elbeszélgetési időpont kerül kijelölésre. A szóbeli elbeszélgetés nyilvános, amelyet az iskola honlapján is kihirdetünk.

 

A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik. Az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolását az iskola a következő elvek szerint végzi:

 

1. Aki a központi írásbeli felvételin több pontot szerzett

2. Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

3. Lakóhelye vagy tartózkodási helye Miskolc

4. Akinek testvére iskolánk tanulója (volt)

 

Központi írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17-én 10 órától

Pótló írásbeli vizsga időpontja (csak azon tanulók részére, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az előzőn): 2015. január 22-én 14 órától

Szóbeli elbeszélgetés: 2015. február 27-én 12 órától

 

A felvételi eljárás során intézményünk egészségügyi alkalmassági vizsgálatot tart.

 

Alaptevékenységünk közé tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók (szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral- küzdő) nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása.

 

Házirendünk tartalmazza a különleges gondoskodáshoz való jogot. A sajátos nevelési igényű tanuló a tanulmányaival összefüggő mentesítési kérelmét az igazgatónak címezve az osztályfőnöknek adja le. A kérelmeket minden tanév szeptember 15-ig kell leadni. A kérelem elbírálásáról a szülőt 30 napon belül írásban tájékoztatni kell.

 

Az SNI-s diákok számára hetente fejlesztő foglalkozást biztosítunk szakember közreműködésével.

A beilleszkedésében, illetve tanulásában nehezített diákokkal korrepetálás keretében foglalkoznak szaktanáraink.

 

Speciális értékelési szabályok az írásbeli felvételi vizsgán és a felvételi jelentkezéskor az SNI-s tanulók részére:

 

A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapján kérjük jelölni, ha a tanuló részére kedvezményt kérnek a feladatlapok megírásával kapcsolatban. A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a szakértői bizottság szakvéleményének másolatát, valamint a szülő konkrét mentességre vonatkozó kérelmét.

 

Kedvezményként adható:

- Időhosszabbítás (tantárgyanként max. 30 perc)

- Segédeszköz használat (pl. számológép)

- Az  írásbeli  dolgozat  egy  részének  értékelése  alóli  felmentés

(pl. helyesírás értékelése alóli felmentés)

 

A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni!

A felvételi jelentkezési laphoz is kérjük, csatolják a mentességi kérelmet, és az azt alátámasztó szakértői vélemény fénymásolatát.

 

 

4.)    A 8. osztályos tanulók központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül intézményünkbe 2014. december 9-ig jelentkezhetnek. A felvételi kérelem a központilag kiadott, a Hivatal által az általános iskolának megküldött jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot a tanuló általános iskolája küldi meg intézményünknek.

 

5.)    Intézményünk, mint egységes írásbeli vizsgát szervező intézmény 2014. december 12-ig jelzi a Hivatalnak a beérkezett írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényt.

 

6.)    A központi írásbeli vizsga eredményéről 2015. február 05-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat az intézmény, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadja! Az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg!

 

Az iskola biztosítja az írásbeli dolgozatok 8 munkanapon belüli megtekintését 8-16 óra időtartamig, valamint lehetőséget biztosít a dolgozatok fénymásolására is. Továbbá a megtekintés napján a szülők észrevételt tehetnek a javítással kapcsolatosan, mellyel kérhetik a dolgozatok újrajavításának lehetőségét.

 

7.)    2015. március 11-ig az iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

A nyilvánosságra hozatal során a jelentkező személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő is hozzájárult. A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (pl. jelige) felhasználásával tegyük közzé az elért eredményeket. A jelentkezési lap aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy az elért eredményeket a jelentkező személyes adataival hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy az tartalmazza az e tényre történő figyelmeztetést, továbbá azt a tájékoztatást, hogy az elért eredmények a jelentkező által megadott egyéni adattal is nyilvánosságra hozhatók. Ha a jelentkező egyéni adat alkalmazását kéri, nyilatkozatát és az egyéni adatát a jelentkezési lapra kell ráírnia. Ha az egyéni adat a jelentkezési lapra nem lett rávezetve, az legkésőbb a felvételi eljárás befejezésének napjáig az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt személynek átadható.

 

8.)    A Felvételi Központ 2015. március 23-ig elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

 

9.)    Az intézmény igazgatója 2015. április 08-ig készíti el a ideiglenes felvételi jegyzéket és azt megküldi a Felvételi Központnak.

 

10.)                       A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középiskoláknak 2015. április 17-ig. (egyeztetett felvételi jegyzék)

 

11.)                       Az iskola 2015. április 24-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A felvételről szóló értesítésben közöljük a beiratkozás pontos időpontját, módját. A beiratkozás ideje: 2015. június 26.

 

12.)                       2015. május 04 – augusztus 31. között rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

13.)                       A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, kérelmét az iskola igazgatója továbbítja a fenntartónak. Határidő: 2015. május 15. A fenntartó 2015. június 1-ig lefolytatja a jogorvoslati eljárást a benyújtott kérelmek alapján.

 

 

 

 

 

 

 

Zsúdel Antónia Orsolya

igazgató

 

 
Google bookmarkTwitterFacebook