foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 46 555 376
mail@ferenczi.hu

Felnőttoktatás a Ferencziben

  1. Ha a tanuló középfokú iskola esetén a huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. (Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani)
  2. A tanuló saját elhatározásából attól a tanévtől kezdve is folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
  3. A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás, a tanítás megkezdése és befejezése a tanév rendjének megfelelően történhet az alábbiak szerint:
  • Általában a tanév szeptember első hetében kezdődik, és június közepéig tart, lehetőség van keresztféléves indulásra is. Ebben az esetben a tanév vagy szeptember első hetében kezdődik és januárig tart, vagy februárban kezdődik és júniusban fejeződik be.
  • A szakképzések többsége 2 tanéves, de vannak 1 tanéves, sőt 0,5 tanéves képzések is.
  1. A Miskolci Szakképzési Centrum esti munkarendszerint szervez felnőttoktatást
  2. Az esti munkarend lehetővé teszi a munka melletti tanulást. Amennyiben a tanuló iskolarendszerben egynél több szakképesítéstmég nem szerzett, a képzés ingyenes. (A felnőttképzésben (fizetős tanfolyamokon) szerzett szakképesítések ebből a szempontból nem számítanak)
  3. A felnőttoktatásban (esti tagozaton is) diákigazolvány igényelhető, ami a nappali rendszerű diákigazolványokhoz hasonló kedvezményeket biztosít.

 

 

A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

A felnőttoktatásra történő beiratkozásnál be kell mutatni a jelentkező személyi igazolványát, lakcímkártyáját és a jelentkező által elvégzett, a bemenethez szükséges iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt.

 

Felnőttoktatás jelentkezési lap

 

Felnőttoktatás (ESTI):
Gyakorló ápoló
Gyakorló mentőápoló
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
Gyógyszertári asszisztens
Gyógymasszőr
Radiográfiai asszisztens
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Fogászati asszisztens
Fizioterápiás asszisztens
 
Szakmai előképzettséggel:
Ápoló (1 év)
Mentőápoló (0,5 év)
Klinikai fogászati higiénikus (0,5 év)

 

A felnőttoktatásba történő belépés feltételei.

 A mindenkori hatályos kerettantervek alapján megszabott belépési feltételek vonatkoznak a szakképzésbe jelentkezőkre.

 

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása a felnőttoktatásban

 

Előzetes tudás beszámítása a szakképzési törvény 27. § alapján történik, mely szerint:

A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítésre előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt.

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásának.

Azoknál a tanulóknál, akik nem moduláris -2008 előtti- képesítéssel rendelkeznek, központi rendelet hiányában az intézmény vezetőjének az előzetes tudást egyénileg kell elbírálnia. A beszámítás mértékéről az iskola vezetője dönt. Szakképző évfolyamon az előzetes tudás beszámítása az előzetesen végzett szakképzési tanulmányok alapján történik.

A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok során tett eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, illetőleg tantárgyai vizsgakövetelményeinek ismételt teljesítése alól felmentés adható. Abból a vizsgarészből vagy tantárgyból, amelyből a vizsgára jelentkező már eredményesen vizsgázott –a szakmai és vizsgakövetelmény változása kivételével– újabb vizsgát nem köteles tenni. A felmentés iránti kérelmet, valamint a vizsga letételét igazoló bizonyítványt az iskola vezetőjéhez a vizsgára történő jelentkezéssel együtt kell benyújtani. A felmentésről –az iskola vezetőjének javaslatára – a szakmai vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság dönt.