foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 46 555 376
mail@ferenczi.hu

Gyakorló szak szakképesítésre irányuló képzéseink - 5.5

A Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

Gyakorló szak szakképesítésre irányuló képzései

5.5

 

 

Mentőápoló (OKJ 55 723 11)

1/2 év

Ápoló (OKJ 55 723 01)

1 év

Csecsemő- és gyermekápoló (OKJ 55 723 02)

1 év

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina
és sugárterápiás asszisztens (OKJ 55 725 10)

1/2 év

 


 

Ápoló

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó

és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni
 • munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni
 • ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni
 • a felnőtt ember/páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe
 • a beteg felnőtt ember/páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról
 • holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével
 • egészségnevelő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein
 • a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni
 • sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást végezni, illetve kompetenciájának megfelelő intézkedést hozni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

 

 


 

Csecsemő- és gyermekápoló

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni
 • munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit
 • szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
 • a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni
 • segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket
 • munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni


 


 

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

A képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens a képi diagnosztikai, a nukleáris medicina és a sugárterápiás betegellátás területén tevékenykedik, team tagjaként, szakorvos (a radiológiában, nukleáris medicinában, sugárterápiában szakorvos), vagy diplomás radiográfus irányításával. Kompetenciájának megfelelően önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásában. Elősegíti a képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás betegellátás optimális feltételeit, a napi tevékenységet megszervezi, betegirányítási és tájékoztatási feladatokat lát el, a betegdokumentációt vezeti. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik. Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • a radiológiai osztályon röntgenfelvételeket készíteni, a röntgen átvilágításoknál segédkezni, asszisztálni a kontrasztanyagok beadásánál, denzitometriás vizsgálatot végezni, mammográfiás vizsgálatot végezni, speciális mammográfiás beavatkozásoknál segédkezni;
 • a nukleáris medicina osztályon a nukleáris medicina diagnosztikai vizsgálatokat elvégezni, orvosi leletezésre előkészíteni, a terápiás eljárásoknál, valamint a radiofarmakonok beadásánál segédkezni, részt venni a meleglaboratórium munkájában, a radiogyógyszerek minőségbiztosításában;
 • a sugárterápiás osztályon a besugárzási tervet értelmezni, a besugárzást előkészíteni, orvosi utasításra sugárterápiás kezelést végezni;
 • mindhárom területen a vizsgálatokhoz, kezelésekhez szükséges anyagokat előkészíteni, a használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket szakszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni, minőségbiztosítási eljárásokat alkalmazni;
 • munkáját szakszerűen, maximális biztonsággal, az aszepszis, antiszepszis, valamint a sugárvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával végezni.

 


Mentőápoló

A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosos mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során

- az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában